Souhlas se zpracováním osobních údajů

Spread the love

SKYENERGY TV jako příjemce, je povinen nakládat s osobními údaji Poskytovatele daru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Poskytovatelem daru příjemci k sobě v průběhu poskytování příspěvku jsou důvěrné. Příjemce se zavazuje zpracovávat osobní údaje Poskytovatele daru pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s příjemcem a za účelem zaslání potvrzení o daru. Osobní údaje nebudou
poskytnuty jiným osobám s výjimkou Příjemce označeného Poskytovatelem daru a s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli v případě zaslání potvrzení o daru, nebo v případě jiné potřebné komunikace s Poskytovatelem daru a s výjimkou sdělení jména a údajů o Poskytovateli daru bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací
platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě internet, či jinému poskytovateli platebních služeb v rozsahu nezbytném k provedení pokynu Poskytovateledaru.
Příjemce se zavazuje užívat těchto údajů pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Takový souhlas Poskytovatele daru zahrnuje i souhlas s poskytnutím osobních údajů Poskytovatele daru ve stejném rozsahu a za shodným účelem Příjemci označenému Poskytovatelem v souvislosti s poskytnutým příspěvkem. Souhlas je
poskytnut po dobu 5 let od posledního poskytnutí daru. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat vyslovením nesouhlasu s tímto zpracováním.  V takovém případě příjemce bez prodlení vyrozumí o zrušení souhlasu.

Poskytovatel daru má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Poskytovatel daru má dále v případě, že se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho
osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (§ 21 zákona o ochraně osobních údajů). Za ochranu a zpracování osobních údajů poskytnutých Příjemci v souladu s těmito Podmínkami odpovídá tento sám.